loading
Kullanım Sözleşmesi

YURT İÇİ - GEZİ - REZERVASYON - PAKET - TUR - KAYIT ve SATIŞ SÖZLEŞMESİ
I-ÖDEMELER
Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35'i, bakiyesinin ise en geç 10 gün içinde ödenmesi
gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan
rezervasyon iptal edilir. Bu durumda toplam gezi bedelinin %35'i cayma tazminatı olarak tüketiciye
fatura edilir.
II - İPTAL - VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER
1-Seyahat Acentesi gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması veya mücbir sebeplerden
ötürü geziyi iptal edebilir, bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.
2-Tüketicinin gezinin başlamasına 30 gün kalaya kadar iptal - değişiklik talep etmesi durumunda
ücretinin tamamı iade edilir.
3-Tüketici, rezervasyonunu kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat işgaline
engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile
belgelemeleri, halleri dışında kalan bir sebeple, gezinin başlamasından 15 - 7 gün önce iptal-değişiklik
talep etmesi halinde gezi bedelinin %35'ini 7 günden az bir süre kala ise gezi bedelinin tamamını
Seyahat Acentesine ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
4-Tüketicinin, indirimli satış döneminde (erken rezervasyon kampanyalarında) satın almış olduğu
indirimli ürünlerde, mücbir sebepler dışında, herhangi bir sebeple; isim ve tarih değişikliği, devir ve
iptal talepleri kabul edilmez. Tüketici, bu durumda gezi bedelinin tamamını ÇORUH OUTDOOR
TURİSTİK SERVİSLER VE İŞLETMELER LTD ŞTİ cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt
eder. 
5-Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye, sonradan iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi
durumunda, Seyahat Acentesi, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları  24 saat sonra iptal etme
hakkına sahiptir.  Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
6-Tüketici, turu gezinin başlamasından 7 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devralan,
bakiye ve devir sebebi ile doğan masraflardan devreden ile beraber sorumludur.
7-Mücbir Sebepler: Olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, savaş, savaş ihtimali, öngörülmez
teknik hususlar gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil ediyorsa, taraflarca mücbir sebep
olarak kabul edilir. Yolcunun veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel
rahatsızlıkları ve/veya ölümleri de mücbir sebeptir.
8-Satışlarımız nakit veya bankaların kredi kartları ile peşin ve/veya bankaların taksit yapan kredi
kartları ile taksitli olarak yapılmaktadır. Kredi kartı ile satışlarda ödemenin yapılmaması halinde
tüketici, kredi kart sözleşmesi imzalanan bankası ile muhatap olup, bankanın uygulayacağı faiz
oranları geçerli olup, bu nedenle acentemiz muhatap değildir.
III-GENEL HÜKÜMLER

1-Tura katılan tüketicinin; valizlerinin içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir.
2-Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici,
delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, Seyahat Acentesi'nin ayrıca ve açıkça ve yazılı izni
olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar. Kimlik veya ruhsatlarının olması
durumu değiştirmez.
3-Seyahat Acentesinin olası tur iptali bildirimleri, her tüketiciye münferiden yapılabileceği gibi, yüksek
tirajlı bir gazetenin Türkiye baskısında ilan yolu ile genel olarak ta yapılabilir. Bu durumda bildirim
yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır.
4-Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen
değişikliklerden Seyahat Acentesi sorumludur. Seyahat Acentesi, tüketici aleyhine olduğu ve zarar
gördüğü aşikâr değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ
hükümleri uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı
zamanda, fiyata dâhil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek ve/veya alternatif düzenlemeler
ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılması veya
tüketilmesi, tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.
5-Tüketicinin başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini
Seyahat Acentesi yetkilisine, konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak derhal bildirmek
zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.
Tüketicinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli
tüketicinin özen borcudur.
6-Seyahat Acentesi ile tüketici arasında kayıt esnasında akt olunan iş bu sözleşme hükümleri, tüketici
tarafından okunmuştur. Tüketici, tesise ait tüm konaklama detaylarına ilişkin; broşür-web sitesi-satış
yazılım programı vb. gibi kaynaklardan bilgilendirilmiştir ve kendisi ile birlikte aynı geziye katılacağını
bildirdiği diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek
imzalamıştır.
7- Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler), kendi adlarına
kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini
kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle
geziye katılan tüketici(ler)nin Seyahat Acentesi aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve
takipler, ve Seyahat Acentesı'nin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da
tazminat ödemek zorunda kalması halinde, Seyahat Acetesi'nin sözleşmede imzası bulunan
tüketici(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler,
imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar
neden ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Bu
sözleşmenin bir nüshasının sözleşmeye konu geziye katılacak/katılan kişiler adına düzenlenmesi ve
sözleşme yapmaya görevlendirilen tüketiciye yazılı bir nüshasının verilmesiyle yasal yükümlülükler
yerine getirilmiş sayılır.
8-Seyahat Acentesi, geziye katılan tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri
sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumundadır. Bu nedenle kendisine
müracaat ile geziye kayıt olan tüketicilerin, Seyahat Acentesi ile taşımayı üstlenen müesseseler
arasında yapılmış anlaşmalar hilafına; araçların programlarında gösterilen saatlerde hareket yerinde
bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, arızalanmalarından, sis,
fırtına, tipi ve her türlü hava koşullarından, yol engeli gibi sebeplerden, yol güzergah ve rotalarını
değiştirmelerinden, grev, terör, savaş ihtimali veya bunlara benzer mücbir sebeplerden, ulaşım aracını
kullananın kendi hatasından veya üçüncü kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülemez teknik
hususlardan kaynaklanan her türlü aksaklıklardan, maddi, manevi hasarlı kazalardan, konaklama
tesislerinin eksik veya hatalı hizmetlerinden, Seyahat Acentesi'nin işleten sıfatı olmaması nedeni ile

mevcut sorumluluğu bulunmadığını, asli fail gibi doğrudan doğruya sorumlu olmadığını taraflar
bilmektedirler. Bu nedenle, Seyahat Acentesi tüketiciye karşı asli fail gibi sorumlu olmayacak
mütesaviyyen borçlu olacaktır. Tüketici bu gibi aksaklık ve kaza durumlarında öncelikle maddi ve
manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsil cihetine gidecek, alacağını asli failden tamamen
alamadığı durumlarda kusursuz sorumluluk ilkesi nedeni ile Seyahat Acentesine müracaat
edebilecektir. Seyahat Acentesi asli faillerden tahsil edilemeyen miktar kadar müşterisine karşı
sorumlu olacaktır.
9-Tur programlarında ücrete dâhil tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar dışında kalan turlar veya
hizmetler ekstra ücrete tabidir. Ekstra tur ücretlerini ve içeriklerini gidilen şehir veya ülkelerdeki yerel
acenteler belirlemekte ve önermektedir. Bu turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde
yapılabilecek olup, ekstra turların yapılmaması neden ile acenteden hiçbir tazminat ve/veya iade talep
edilemez.
10-Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618 SY., 4077 SY.,4288 SY. 2634 SY., IATA,
IHA..UFTAA Konvansiyon hükümleri. ,Sivil havacılık kanunu,BK., TTK., Türkiye'nin dahil olduğu
Uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler ile
Uluslararası kabul gören Frankfurter Tabelle’nin, Türkiye'de tatbik bulan TÜRSAB Kütahya Çizelgesi
hükümleri tatbik olunacaktır. Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan iş bu voucher
ve paket tur sözleşmesi taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş,
okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve edimlerini birlikte
imza altına alarak kabul ve teyit etmişlerdir. Seyahate katılacak olan ve bu sözleşmede adları yazılı
müşteriler adına işbu voucher ve sözleşmeyi kabul eden ve taraf adına vekaleten imzalamış olduğu
kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir.
11-HİZMET KUSURU ŞİKAYETLERİ: Ayıplı veya kusurlu hizmet sunulması halinde TÜRSAB TAHKİM
KURULU yetkilidir.
HİZMET GARANTİSİ: Yeterli katılım olması ve mücbir sebeplerin olmaması durumunda acente, gezi
hakkında, verilmiş ilanlardan ve yayınlanmış broşürlerden müstakil olarak yukarıda taahhüt ettiği
hizmetleri, yine yukarıda yazılı bedel mukabili yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Seyahat
Acentesinin kısmen veya tamamen yukarıda yazılı taahhütlerini yerine getirmemesi halinde müşteriye
yapılacak geri ödeme miktarının TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümlerine müstakil olarak
yukarıda taahhüt ettiği hizmetleri, yine yukarıda yazılı bedel mukabili yerine getirmeyi kabul ve taahhüt
etmiştir.